HVORFOR LEG PÅ STREG?

Fysisk aktivitet er væsentlig for at opretholde en sund livsstil og forebygge sygdom. Skoler byder, som institutionel ramme, på en unik mulighed for at fremme fysisk aktivitet blandt inaktive børn og er derfor en oplagt arena i forebyggelsesarbejdet.

En forebyggende indsats

Undersøgelser viser, at stillesiddende undervisning i skolen er en af de mange faktorer, der kan medvirke til et forhøjet BMI hos børn og unge. Understøttes børns udvikling af sunde vaner via en tidlig indsats i livet, øges chancen for at forankre gode og sunde vaner senere i livet, og risikoen for udviklingen af overvægt mindskes.

Leg på streg er en indsats, som kan være med til at forebygge overvægt samt fremme fysisk aktivitet og sundhed – Faktorer der på lang sigt kan være med til at forebygge kræft.

Danske skoleelever bevæger sig ikke nok

Danske skoleelever er i de seneste år blevet mindre aktive i skolen og i fritiden. Der ses således et fald i andelen af meget aktive elever og samtidig en stigning i antallet af inaktive elever i perioden fra 2006 til 2010. Denne udvikling er særlig tydelig blandt de yngste elever1.

Et projekt om fysisk aktivitet blandt elever i Ballerup-Tårnby har vist, at 20 % af eleverne i indskolingen ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen2. Med Sundhedsstyrelsens nye anbefaling om, at aktivitetsperioderne skal være af 10 min. varighed, vil andelen, der ikke opfylder anbefalingerne, formodentligt være væsentligt større.

Sammenhæng imellem antal legemuligheder og fysisk aktivitet

Det kan være en rigtig god idé at have fokus på de fysiske og organisatoriske rammer i skolen. Nyere forskning har nemlig fundet sammenhæng mellem skolegårdens udformning og faciliteter og børns aktivitetsniveau3,4. Frikvartererne bidrager med op til 40 % af et barns samlede fysiske aktivitet på en dag5,6. Det forventes derfor, at børns aktivitetsniveau kan øges ved f.eks. at forlænge frikvartererne og udforme skolegården mere attraktivt med flere legefaciliteter.

I dag ved vi, at bevægelse og fysisk aktivitet har afgørende betydning for udviklingen af børns sundhed, motoriske og kognitive kompetencer, sociale evner samt personlige identitet. Vi ved også, at fysisk aktivitet integreret i den daglige undervisning fremmer børns indlæring.

Leg på streg som en del af undervisningen

Effekten ser ud til at være bedst, når den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser såvel fagligt som fysisk. Samtidig viser erfaringen hos mange lærere og pædagoger, at adskillige børn udviser høj motivation for læring gennem bevægelse. Her kommer Leg på streg ind i billedet.

Leg og bevægelse kan nemlig, via Leg på streg, integreres som en fast del af den daglige undervisning, uden at underviseren behøver at gå på kompromis med det faglige niveau og læringsudbyttet. Vi håber, at Leg på streg kan være med til at skabe en masse sjove, aktive og læringsrige timer.

Referencer:
(1) Rasmussen & Due (2011)
(2) Nielsen et al. (2010)
(3) Petersen (2010)
(4) Nielsen (2004)
(5) Flynn (2006)
(6) Barnett (2006)

Kom i gang

Har I spørgsmål til Leg på streg eller ønsker en yderligere gennemgang af konceptet er I velkommen til at kontakte Ji sport.